8WW.pl

Profesjonalny hosting w najniższych cenach

regulamin

Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają:

 8ww.pl - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. 8ww.pl TOPWEAR.EU Dariusz Wójcik Leśna 15 77-300 Człuchów, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://8ww.pl/kontakt.html.

 regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://8ww.pl.

 cennik - cennik usług 8ww.pl, dostępny pod adresem http://8ww.pl.

 podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

 Abonent - osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usługi w okresie testowym, podmiot który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot, na rzecz którego została zawarta taka umowa.

Kanał płatności - Usługa płatności inna niż przelew bankowy w tym płatności elektroniczne za pośrednictwem podmiotów obsługujących usługę transferów płatności, z którymi 8ww.pl ma podpisaną umowę o świadczenie wyżej wymienionej usługi.

§1 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w momencie rejestracji usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Abonenta (o ile jest to możliwe w przypadku danej usługi), następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracji hostingu, o czym Abonent zostanie poinformowany podczas procesu rejestracji domeny, na okres testowy 10 dni. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Abonenta z funkcjonalnością danej usługi.
 2. Zakres świadczenia usługi w okresie testowym może zostać przez 8ww.pl ograniczony.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w momencie zaksięgowania wpłaty przez PayU lub wpływu na rachunek bankowy 8ww.pl opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, ofercie ogólnej 8ww.pl zawierającej cennik i szczegółową specyfikację usług.
 4. Wysokość opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne okresy abonamentowe z cennika aktualnie obowiązującego w ofercie zawierającej cennik usług.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, jeśli inny okres obowiązywania umowy nie wynika z regulaminu konkretnej usługi lub regulaminu promocyjnego.
 6. 8ww.pl jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, ponadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień 8ww.pl, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
 7. W trakcie rejestracji usługi Abonent podaje zgodnie z rzeczywistością wymagane przez 8ww.pl dane, do których należą:
  • nazwisko i imiona,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby,
  • adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
 8. 8ww.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
  • Abonent poda dane żądane przez 8ww.pl niezgodnie z rzeczywistością,
  •  8ww.pl uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent,
  • zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Abonenta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych 8ww.pl przez innych Abonentów,
  • zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam,
  • uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Abonent korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem
  • Abonent naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
  • Abonent używał usługi do celów sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem.
  • Działania abonenta narażają 8ww.pl na straty.
  • Jest generowany transfer znacząco obniżający sprawność serwerów
 9. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
  • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  • wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które 8ww.pl zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji,
  • został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez 8ww.pl, informacji handlowych o nowych usługach 8ww.pl oraz jej partnerów.

§2 Płatności

 1. Abonent dokonuje zapłaty opłaty abonamentowej w terminie 10 dni od dnia rejestracji, na rachunek bankowy 8ww.pl lub poprzez inny dostępny kanał płatności. Umowa nie zostaje zawarta, jeśli płatność opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez 8ww.pl. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 14 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, 8ww.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.
 2. Datą zapłaty zawsze jest data uznania rachunku bankowego 8ww.pl lub innego kanału płatności pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Abonenta.
 3. 8ww.pl poinformuje Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej, której termin płatności wynosi mniej niż 21 dni w przypadku upływu okresu abonamentowego oraz 10 dni w przypadku zakończenia okresu abonamentowego w wyniku przekroczenia pakietu ruchu. Pakiet ruchu wygenerowany po przekroczeniu dotychczasowego limitu jest zaliczany na poczet kolejnego okresu abonamentowego.
 4. W przypadku braku płatności w zastrzeżonym terminie, 8ww.pl będzie uprawnione do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, w tym ograniczenia pakietu ruchu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta. Brak płatności w kolejnym terminie 7 dni spowoduje wygaśnięcie umowy z upływem tego terminu. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu 8ww.pl zostaną usunięte, bez ponoszenia przez 8ww.pl z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. W przypadku, gdy opóźniona płatność zostanie dokonana w terminie kolejnych 14 dni po upływie pierwotnego terminu płatności, 8ww.pl jest uprawniony uznać umowę za skutecznie zawartą od dnia wpłaty opłaty abonamentowej.

§3 Wykonywanie umowy

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do zasobów sprzętowych oraz oprogramowania, określonych w specyfikacji usługi.
 2. Abonent może dokonać konfiguracji usługi w zakresie określonym w jej specyfikacji i dokumentacji, w szczególności w zakresie wprowadzenia zabezpieczeń innych niż standardowe. 8ww.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Abonenta.
 3. Abonent nie może korzystać z usługi:
  • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, szczególnie w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych 8ww.pl przez innych Abonentów,
  • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  • w celu przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez 8ww.pl,
  • w sposób godzący w integralność systemu informatycznego 8ww.pl.
 4. Abonent jest zobowiązany korzystać z usług w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich.
 5. Zmiana typu usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego wymaga zgody 8ww.pl i nie powoduje wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia pakietu ruchu.
 6. 8ww.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia warunków umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 8ww.pl gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 8ww.pl, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez 8ww.pl informacji o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o jeden miesiąc za każde 12 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 7. 8ww.pl udostępnia specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej danych, z której przywracane są dane w przypadku awarii i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub uszkodzenia danych, jeśli Abonent we własnym zakresie nie zadba o tworzenie kopii zapasowych danych.
 8. 8ww.pl gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 9. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą 8ww.pl na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej zapłaconej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia.
 10. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
 11. Po przekroczeniu 1TB transferu danych w roku szybkość transferu może zostać obniżona o 99,9% a użytkownik może zostać poproszony o wykupienie dodatkowego pakietu danych aby przywrócić standardową szybkość transferu.
 12. Limit wielkości pojedynczej bazy danych to 400MB. W przypadku przekroczenia tego limitu 8ww.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi hostingowej. Odblokowanie może nastąpić jeśli abonent skontaktuje się z biurem obsługi klienta. Od momentu odblokowania abonent ma 12h na zredukowanie/usunięcie bazy danych. W przypadku wielokorotnego przekraczania limitu wielkości bazy danych 8ww.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług hostingowych.
 13. Limit wielkości pojedynczego konta e-mail to 400MB. Możliwość powiększenia za dodatkową opłatą. 
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.